วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกล ที่ได้มาตรฐานระดับชาติ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

พันธกิจ

  1. สนับสนุน ส่งเสริมด้านหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
  2. สนับสนุนการแต่งตำรา การจัดทำวารสาร และการผลิตชุดวิชา
  3. สนับสนุนกิจการสภาวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  4. บริหารการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมเสมือนจริงแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  5. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงานของสำนักวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

หน่วยงานภายในสำนักวิชาการ

ประกอบด้วย 5 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

โครงสร้างบริหารงาน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

สำนักงานเลขานุการ
สำนักวิชาการ

นางนุชนารถ คงหมื่นไวย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ

ฝ่ายตำรา

นางสาวรัชนี พลแสน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน

นางสาวรัชนี พลแสน
หัวหน้าฝ่ายฯ

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมเสมือนจริง

นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์
หัวหน้าฝ่ายฯ

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการและการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นางนุชนารถ คงหมื่นไวย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ

ทำเนียบผู้บริหารสำนักวิชาการ

รศ.นิคม ทาแดง
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2524

รศ.ดร.วิจิตร ภักดีรัตน์
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2526

รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรษ์
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2529

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2529 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2530

รศ.กุลธน ธนาพงศธร (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2530

รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2534

รศ.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2534 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2537

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2537

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2541

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2541 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2543

รศ.ดร.กล้า ทองขาว (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2543

รศ.ดร.กล้า ทองขาว
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2543 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2546

รศ.ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2546

ผศ.ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2546

รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2547

รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2547

รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2547

ผศ.ดร.ศรีนวล สถิตวิทยานันท์
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2548

รศ.ศศิมล ปรีดา(รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2548

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2552

นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2556

รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2560

รศ.ณัฏฐพร พิมพายน (รักษาการ)
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
     เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผศ. ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ (รักษาการ)
    เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

ผศ. ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์
    เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง ปัจจุบัน

รศ.สุนีย์  ศิลพิพัฒน์
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 – 2530

รศ.ดร.จุมพล  หนิมพานิช
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2530 – 2532

รศ.ดร.ภรณี  ต่าววิวัฒน์
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2535-2536

รศ.สราวุธ  สุธรรมาสา
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536-2537

ดร.เฉลิมศักดิ์  เย็นสำราญ
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2562- 1 เมษายน 2565

นางสาวรัชนี  พลแสน (รักษาการ)
เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 – 1 กันยายน 2565

ปัจจุบัน
นางสาวรัชนี  พลแสน

นางนุชนารถ  คงหมื่นไวย (รักษาการ)
   เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน

นางสาวรัชนี  พลแสน (รักษาการ)
   เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

นางธนันช์พร  นาราศรี (รักษาการ
   เริ่มดำรงตำแหน่ง 10 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

นางสาวเพียงโสม  เพียรพานิช (รักษาการ)
   เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 9 สิงหาคม 2565

นางสาวรัชนี  พลแสน (รักษาการ)
  เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน

ดร.เฉลิมศักดิ์  เย็นสำราญ
    เริ่มดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. 2551 (เกษียณเมื่อปี พ.ศ. 2566)

ปัจจุบัน
นางสาวรัชนี  พลแสน

นางสุนทรี  เฉลิมพงศธร
     เริ่มดำรงตำแหน่งปีพ.ศ…… (เกษียณเมื่อปี พ.ศ….)

ปัจจุบัน
นางสุมิตรา  วิจิตรพลเกณฑ์

ชื่อ
     เริ่มดำรงตำแหน่งปีพ.ศ…… (เกษียณเมื่อปี พ.ศ….)

นางนุชนารถ  คงหมื่นไวย (รักษาการ)
   เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน

นายพิจิตร  กิจเจตนี (รักษาการ)
   เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 66

นางสวิชญา  ชื่นเจริญ (รักษาการ)
   เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 1 พ.ค. 66 

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาการ

     สำนักวิชาการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับสำนักงานอธิการบดี สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริการการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอธิการบดีและสำนัก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2522 และแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในสำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายตำรา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายวิจัย 
      สถานที่ทำการสำนักวิชาการ สถานที่ทำการระยะแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ถนนสุโขทัย (มกราคม 2521- พฤษภาคม 2522) ต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ต่างๆ ดังนี้
– อาคารบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด (ชั้น 6) ถนนหลานหลวง (พฤษภาคม 2522 – เมษายน 2523)
– อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท (เมษายน – มิถุนายน 2523) 
– อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา (มิถุนายน 2523 – เมษายน 2524) และ
– อาคารสิริภิญโญ ชั้น 5 ถนนศรีอยุธยา (10 เมษายน 2524 – ธันวาคม 2527)

     ธันวาคม 2527 สำนักวิชาการจึงได้ย้ายมายังอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 จนถึงปัจจุบัน (10 ปี มสธ.2531:26-28) ในช่วงแรก ๆ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2522–2526 งานในหน้าที่รับผิดชอบของสำนักวิชาการคืองานเลขานุการกิจสภาวิชาการ เลขานุการกิจสาขาวิชา และงานประสานงานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ
งานเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งสาขาวิชาต่าง ๆ งานจัดทำคู่มือนักศึกษา และหลักสูตรสาขาวิชาและงานจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา 
     พ.ศ.2526 มหาวิทยาลัยได้โอนงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต (เป็นกิจกรรมภาคบังคับของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ) และงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (เป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งในการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ) จากสำนักบริการ
การศึกษามาให้ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ 
     พ.ศ.2527 สำนักวิชาการได้แยกภาระงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิตและงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพออกจากฝ่ายวิจัยและ
จัดตั้งหน่วยงานชื่อ “งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ” อยู่ในสำนักงานเลขานุการ สำนักวิชาการ 
     และในปีเดียวกันนั้นมหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้จัดตั้งงานฝึกอบรมขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิชาการ โดยให้มีหน้าที่ในการเตรียมงานด้านการฝึกอบรมเพื่อให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งใน พ.ศ.2532 มหาวิทยาลัยได้แยกงานฝึกอบรมออกจากสำนักวิชาการ และยกฐานะเป็นสำนักการศึกษาต่อเนื่อง 
     พ.ศ.2534 ได้เปลี่ยนชื่อ งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพเป็น “ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ” และได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน
สำนักวิชาการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 569/2534 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2534 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมเข้มนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุก ๆ สาขาวิชา และเพื่อความเหมาะสมต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ”

     ต่อมาภาระงานและปริมาณงานเกี่ยวกับด้านเลขานุการของสาขาวิชาต่าง ๆ มีมากขึ้นและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปเป็นการเฉพาะ สำนักวิชาการจึงได้จัดตั้งฝ่ายเลขานุการกิจเป็นการภายในเพิ่มขึ้นอีก 1 ฝ่าย เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ งานเลขานุการกิจกิตติเมธี และงานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาต่าง ๆ อนึ่ง
ฝ่ายดังกล่าวได้ถูกยุบรวมเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการครั้งที่ 6/2543 วันที่ 25 ธันวาคม 2543
     พ.ศ.2535 ได้แยกฝ่ายวิจัยออกจากสำนักวิชาการ และยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา
     พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีภารกิจในด้านประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการกิจ-กิตติเมธี รวมทั้งงานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รองรับงานดังกล่าว สำนักวิชาการ
จึงได้ตั้งฝ่ายบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นการภายในอีกหนึ่งฝ่าย 
     พ.ศ.2545 สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งสำนักบัณฑิตศึกษาขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม และได้แยกออกจากสำนักวิชาการไปพร้อมทั้งงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และงานกิตติเมธี และเมื่องานประกันคุณภาพการศึกษามีภาระงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ต่อมาสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 จึงโอนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สำนักวิชาการดำเนินการ ไปขึ้นกับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว
     พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน สำนักวิชาการมีการแบ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ และฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตำรา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ยังได้รับโอนงานกิตติเมธีจากสำนักบัณฑิตศึกษากลับมาที่สำนักงานเลขานุการและโอนงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากลับมาที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ  ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563