สัมมนา ปี 2562

การจัดสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562      ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง CLOs Formulation and Constructive Alignment วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง…

Continue Reading สัมมนา ปี 2562

สัมมนาปี 2561

Background Heading การจัดสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 Your Sub Heading Here การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysia      ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis วันที่ 20…

Continue Reading สัมมนาปี 2561