สัมมนาปี 2561

Background Heading

การจัดสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561

Your Sub Heading Here

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysia

     ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา  อนุวงศ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล รองผู้อ อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร

     มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้แทนจากสาขาวิชา รวมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน