สัมมนา ปี 2562

การจัดสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562

     ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง CLOs Formulation and Constructive Alignment วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา  อนุวงศ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ อดีตคณบดี คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประธานในการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

     ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้แทนจากสาขาวิชา สำนักทะเบียนและวัดผล ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 คน