การอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เรื่องการเขียนตำราให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์  อุยยานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี  ดำเนินการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์