การบรรยายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์  ศรีอมรศักดิ์  ผุ้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์