ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา 2562

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2558

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2557  เพิ่มเติม >>

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2556  เพิ่มเติม >>