ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต

1-1

ปีการศึกษา 2563

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2558