Bundit STOU

สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา 2560

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ผลการสำรวจ
   ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2560
มีการส่งแบบสอบถามออกจำนวน 11,131 ฉบับ

ภาพรวมจำนวน ตอบกลับ 2,244 ฉบับ
ตอบกลับ 20.16%
ระดับปริญญาตรี ตอบกลับ 2,063 ฉบับ
ตอบกลับ 20.14%
ระดับประกาศนียบัตร ตอบกลับ 20 ฉบับ
ตอบกลับ 11.63%
ระดับปริญญาโท จำนวน 154 ฉบับ
ตอบกลับ 22.65%
ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ฉบับ
ตอบกลับ 18.92%

แยกตามสาขาวิชา

ศิลปศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 955 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 215 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.61

วิทยาการจัดการ

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 4,070 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 817 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.07

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,082 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.48

มนุษยนิเวศศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 419 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 111 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.49

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 797 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 194 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.34

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 238 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 46 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 19.33

ศึกษาศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,252 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 244 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 16.49

นิติศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,283 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 222 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.30

เศรษฐศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 83 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.69

รัฐศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 640 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.75

นิเทศศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 238 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.91

พยาบาลศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 34 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 5.29

ความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ 7) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
ในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องรับทราบภาพสะท้อน
จากผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้ตรงตาม
ความต้องการ ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช