การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับการอบรมฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  1. นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนหมดอายุสถานภาพนักศึกษา (ไม่นับต่ออายุ 1 ปี) ต้องเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีเนื้อหายากและชุดวิชานั้นต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) และสอบไม่ผ่านมาแล้ว
    ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
  2. ช่วงเวลาการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ให้จัดหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1 และหลังประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2
  3. การประเมินผลการสอบอบรมเข้ม (พิเศษ) ในการวัดความรู้ความสามารถให้ลำดับขั้น S* และ U* โดยไม่มีการให้ลำดับขั้น H*

    หมายเหตุ 
          ทั้งนี้ไม่มีการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ในภาคการศึกษาพิเศษ และไม่มีการเก็บคะแนนของนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) โดยไม่มีคุณสมบัติไว้เพื่อประมวลผลการสอบอบรมเข้ม (พิเศษ) ในภาคการศึกษาอื่น

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับเข้ารับการอบรมฯ

หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา 2 1/2 วัน

หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา 4 1/2 วัน

หมายเหตุ
     ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเข้ารับการอบรมฯ เท่านั้น
ยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าอาหาร

การแจ้งรายละเอียด และการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการอบรมฯ​

     นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรมฯ ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำนักวิชาการจะจัดส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของการจัดอบรม และหากนักศึกษาประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือแฟ็กซ์ (กรอกรายละเอียดลงในแบบแจ้งความประสงค์ที่แนบไปพร้อมจดหมายจากสำนักวิชาการหรือทางโทรศัพท์)

หมายเหตุ  การเข้ารับการอบรมฯ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา

  นักศึกษารายใดที่คาดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรมฯ ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ได้รับจดหมายแจ้งรายละเอียดจากสำนักวิชาการ สามารถสอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่อยู่ /ติดต่อด้านล่าง

สำนักวิชาการ ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2504-7531-4  อีเมล์ : aaoffice@stou.ac.th