การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

     ทำไมต้องมีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ? 
     1. เพื่อแสดงศักยภาพของอาจารย์และการยอมรับในวงวิชาการด้านการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ
     2. เพื่อชื่อเสียงของสถาบัน/ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
     3. เพื่อเพิ่มรายได้จากเงินประจำตำแหน่ง และอื่นๆ อีกมากมาย
        (ที่มา : ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 15 มีนาคม 2561)

ขั้นตอนการของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)