การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักวิชาการ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิชาการ 5 ปี (ปีพ.ศ. 2566 – 2570)

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรในการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง จำนวน 4 หน่วยงาน