การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักวิชาการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                                                                               

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการสร้างค่านิยมองค์กร

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรในการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล