การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักวิชาการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการสร้างค่านิยมองค์กร

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรในการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล