Welcome to BLENDED LEARNING

รับผิดชอบโดยฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ

กำหนดการ

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2563

ชุดวิชาที่มีการเข้าร่วม

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี จำนวน 17 ชุดวิชา

ชุดวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1
ณ มสธ. จ.นนทบุรี

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563-22 พฤศจิกายน 2563 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
จำนวน 17 ชุดวิชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,389 คน

 1. 10152 ไทยกับสังคมโลก
 2. 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 3. 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
 4. 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
 5. 41231 กฎหมายอาญา 1
 6. 41311 กฎหมายแพ่ง 3
 7. 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2
 8. 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
 9. 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
 10. 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 11. 90305 การผลิตสัตว์
 12. 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 13. 41201 กฎหมายมหาชน
 14. 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2
 15. 81310 ปรัชญาการเมือง
 16. 41212 กฎหมายแพ่ง 2
 17. 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รอบที่เข้ารับอบรม และชุดวิชา

Blended Learning

การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2563

Watch Now

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

Visit Us