29587

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการและงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำนักวิชาการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและภาระงาน

เป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการการจัดประชุมสภาวิชาการ การบันทึก การประชุม การจัดทำรายงานและสรุปมติที่ประชุม จัดทำคำสั่ง ฯ ประกาศฯ และเวียนแจ้ง ประสานงาน การขอตำแหน่งทางวิชาการของ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาและสำนักต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ประสานงานการเสนอ โครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งกิตติเมธีประจำสาขาวิชา จัดทำคำของบประมาณและควบคุมการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆของโครงการกิตติเมธีพร้อมทั้งจัดเผยแพร่ผลงานของ กิตติเมธี

การจัดประชุมสภาวิชาการ
การบันทึกการประชุม
การจัดทำรายงานการประชุม
การสรุปมติที่ประชุม
การจัดทำคำสั่งฯ ประกาศฯ
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
กำหนดการประชุม

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้คณาจารย์
การกำกับดูแลให้คณาจารย์ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการตามผังขั้นตอน
การจัดประชุม กพว.
การบันทึกการประชุม กพว.
การจัดทำรายงานการประชุม กพว.
การสรุปมติที่ประชุม กพว.
การจัดทำคำสั่ง การจัดทำระเบียบ ประกาศฯ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการประชุม

การจัดทำแผนปฏิบัติงานและตรวจสอบงบประมาณประจำปี
การจัดทำบันทึกเวียนแจ้งสาขาวิชาเสนอโครงการ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
การรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยกิตติเมธี และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับการเสนอชื่อ
การรวบรวมข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกิตติเมธี
การประสานงานกิตติเมธีจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกิตติเมธีรายเดือน
การประสานงานการเข้ารับพระราชทานกิตติบัตร
ประสานงานสาขาวิชาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกิตติเมธีในการดำเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ

โครงสร้างบุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนงานเลขานุการสภาวิชาการ โทร.02-504-7508 และ 02-504-7510
ส่วนงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โทร.02-504-7513 และ 02-504-7516
Email: stou.academic@gmail.com