29591

กิตติเมธี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเป็นมาของกิตติเมธี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดให้มีกิตติเมธีขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้า และสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการต่างๆ ด้วยการเชิญผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นเลิศ หรือเป็นเอตทัคคะในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ปลอดจากภาระงานประจํา ทั้งจากภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน ให้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกิตติเมธี มีวาระ 2 ปี เพื่อ ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และได้รับเงินอุดหนุน จากกองทุนกิตติเมธีซึ่งมีขึ้น เพื่อสนับสนุนกิตติเมธีโดยเฉพาะการดําเนินงานตามโครงการกิตติเมธีนอกจากจะช่วยส่งเสริมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าให้ปรากฏแล้ว ยังช่วยพัฒนางานด้านวิชาการ และการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย อันนําไปสู่การสร้างความก้าวหน้าให้แก่วงวิชาการของประเทศไทยโดยรวมอีกด้วย

ทำเนียบกิตติเมธี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนงานเลขานุการสภาวิชาการ โทร.02-504-7508 และ 02-504-7510
ส่วนงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โทร.02-504-7513 และ 02-504-7516
Email: stou.academic@gmail.com