สำนักงานเลขานุการ

ประกอบด้วย 3 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

นางนุชนารถ คงหมื่นไวย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิชาการ
ติดต่อ 02 504 7505

งานอำนวยการ

นางสาวโสมาภรณ์ ศรีสุโข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7507

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสิรินทร์รัชช์ หล่มวิสัย

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ติดต่อ 02 504 7513

นางสาวอรวรรณ์ อภิชัยเจริญรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 75011

นางสาวโสภา วงษ์บุตรดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7509

นางสาวสุภรัตน์ ชื่นสุขุม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 7506

นางสาวปัณฑารีย์ มูลพระยา

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7504

นางสุณีย์ แป้นการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7512

นางสาวสุภาวดี แย้มบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 7512

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร์

นางทองร้อย พันธ์ยาง
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8511

นายอรรถชัย เสนหอม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8511

นายสุธน มากระดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8511

นางพัชราวรรณ เสน่หา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวพุทธชาติ พร้อมลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาววิจิตรา มานะเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวดวงเพ็ญ โพธิสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ควง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวจารุวรรณ จูเผื่อน

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 8511

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

นายสุเทพ ศรีวรกุล
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8501

นาวสาวมณีรัตน์ เหลือมพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุพัสตา นนกระโทก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุวิมล บุญจิตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นายจุฑา พิทักษ์พงษ์ไพศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาววรรณวิลัย พูลอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุธิดา อุณหเลขกะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวนลินี สุวรรณงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวนริษา แต้ตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวกมลทิพย์ รอดเรืองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุดา คลองข่อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวศิราณี ศรีสืบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นายนิวัฒน์ จุ่นสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

นางสาววงเดือน ทองย้อย
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวผ่องศรี ปิ่นเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวกัลยาณี มนัสทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวเนาวรัตน์ โชสนับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

นางประภัสสร นามวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวกนกกาญจน์ มะเฟือง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวปณีวรุณ สังข์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวจีรานันท์ ใจเอี่ยม

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 8183

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

สาขาวิชานิติศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์

นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 8361

นางนงนุช จันทร์ควง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวลลิดา วุฒิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวสุจิตรา พุ่มไสว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวจิตตินันท์ สวดมาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8361

นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8361

นางทิพวรรณ ประเสริฐทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวอนัญญา จำปากะนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวทิพรัตน์ วงษ์พรหม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8361

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นางสาวฉันทนา บุญประภาศรี
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8031

นายชยาพงศ์ เกษจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางธนวันต์ เจริญลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางพินรัฎ เตชะปัญญาวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวนิภาภัทร เพ็งมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์คำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวภาภัสกรณ มีเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางพรรณรินทร์ มีเครือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นายชาญกิต เขียวนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวณัฏชญาภัจ์ จินตนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวณธนันต์ บุญแรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางอาภรณ์ กิจมะโน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางสาวปานชนก ฉายเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางวรนิธิ์ สมุทรวนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางสาวจุฑามาศ จงศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8196

นางสาวพรรทิพา เทศยิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


หัวหน้างานเลขานุการกิจ

นางจันทณา ภาชนะทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวอารีรัตน์ ถือธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวจรรยา พึ่งสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวสุธีมนต์ สุขรัตนฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวประภาพร วังเคียน

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวประฤดา หิรัญวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8183

สาขาวิชารัฐศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์


หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางศิริจันทร์ กรุดเที่ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวกชพร จูฑะจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางรัญชนา สุริยะวิภาดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวอารีรัตน์ อินจ้อด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวนารถสุดา จิตจักร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวพนารัตน์ เอมเอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8357

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

นางพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางอมรวรรณ ผงทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8048

นางสาวมาราตี ชัยชนะเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางธัญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางนฤมล สำเภาเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางสาววศินี ปัญญาวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางสาวสุกัญญา ยังน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8048

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสุไรพร บรรเทาทุกข์
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8351

นางสาวณภัทร แก้วสะพาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8351

นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8351

นางศรีวิไล ปิ่นแหลม

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 8351

นายศตวรรษ เกษมสถาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8351

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุจาภา รวยนิรันดร
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสมนึก สงวนตระกูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นายมนตรี ชะฏาแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสาวนพวรรณ ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นายสมพล เพิงระนัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสาวปัทมนันท์ อักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสาวมาดีน่า อาโป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

นางสาวสมพร ทาจิ๋ว
รักษการในตำแหน่งหัวหน้างานเลขานุการกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8036

นางนพศร หึนกระโทก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8036

นางสาวกาญจนา จันทร์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8036

นายชานนท์ ปึงเสียงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8036