สำนักงานเลขานุการ

ประกอบด้วย 4 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– ดำเนินการงานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
– ดำเนินการงานสารบรรณ และเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอกสำนัก หรือสถาบัน
– ดำเนินการงานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
– ดำเนินการงานประชุมสำนัก ผู้บริหารสำนัก งานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
และดำเนินการ เรื่องต่างๆที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน มอบหมาย
– ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการปฏิบัติตามมติและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ดำเนินการประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนัก
– ดำเนินการงานพิมพ์ และการผลิตเอกสารของสำนัก
– อำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านบุคลากร งานพิมพ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสาขาวิชา
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนัก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
– งานฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– งานจัดคณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตร

– ประสานและร่วมกับฝ่าย สาขาวิชา และจัดทำแผน งบประมาณ ของสำนัก
– การตรวจสอบงบประมาณ การตัดยอดเงินงบประมาณในระบบ 3 มิติ การโอนงบประมาณ (เงินรายได้)
– การตรวจสอบงบประมาณ การตัดยอดเงินงบประมาณในระบบ 3 มิติ เงินกองทุน 12 ปี
– การรายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน ทุกเดือน
– การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน AEDT 04 ,06 ทุกเดือน
– การรายงานผลการปฏิบัติงาน (e-performance) รายไตรมาส
– ประสานและร่วมกับหน่วยงาน พัฒนา วางแผนอัตรากำลังและการพัฒนาหน่วยงาน
– บริหารงานบุคคลของสำนักการพัฒนาบุคลากร
– การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
– การจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ทั้งภายใน มสธ. ต่างจังหวัด และต่างประเทศการบริหารจัดการ
– การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนัก
– การจัดทำแผนปฏิบัติการการขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี
– การเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (การประกันคุณภาพการศึกษา)
– ประสานและร่วมกับฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลในการบริหารงาน และดำเนินงานของสำนัก เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการค้นคว้าอ้างอิง
– ประสานและร่วมกับฝ่าย ดำเนินการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก และของมหาวิทยาลัย
– ประสานและร่วมกับฝ่าย ดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
– ประสานและร่วมกับฝ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี เอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
– ประสานและร่วมกับฝ่ายจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
– งานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
– ประสานและร่วมกับฝ่ายในการดำเนินงานใหม่ งานเชิงพัฒนางานพิเศษต่างๆ
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายภายในสำนักและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

– ดำเนินการงานเลขานุการ และสนับสนุนงานของสภาวิชาการ
– ดำเนินการงานการประชุมสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
– ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการปฏิบัติตามมติ และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
– การดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
– ดำเนินการงานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)
– จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลการประเมิน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายภายในสำนักหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

– ดำเนินการงานเลขานุการผู้บริหารของสาขาวิชา
– ดำเนินการงานสารบรรณ พัสดุ อาคารและสถานที่ ยานพาหนะ บุคลากร งานพิมพ์ ผลิตเอกสาร การประสานงาน
ให้บริการและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานต่างๆของสาขาวิชา
– ประสานและร่วมกับสาขาวิชาจัดทำและบริหารแผน งบประมาณ การเงิน การติดตามประเมินผล การจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– ดำเนินการงานการประชุมสาขาวิชา ผู้บริหารสาขาวิชา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินการตามมติ และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– ประสานการดำเนินการผลิตและบริหารชุดวิชา
– ประสานและร่วมกับสาขาวิชาจัดทำฐานข้อมูลการบริหารและดำเนินงานของสาขาวิชาเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการค้นคว้าอ้างอิง
– ประสานและร่วมกับสาขาวิชาดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– ประสานและร่วมกับสาขาวิชาในการดำเนินงานใหม่ งานเชิงพัฒนางานพิเศษต่างๆ
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาวิชาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวเพียงโสม เพียรพานิช

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิชาการ
ติดต่อ 02 504 7505

งานอำนวยการ

นางสาวโสมาภรณ์ ศรีสุโข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7507

งานบริหารงานทั่วไป

นางธนันช์พร นาราศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7512

งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ

นางสวิชญา ชื่นเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7508

นางสาวอรวรรณ์ อภิชัยเจริญรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 7506

นางสาวจุฑาภรณ์ มีเสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7511

นายพิจิตร กิตเจตนี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7513

นางสาวสุภรัตน์ ชื่นสุขุม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 7506

นางสาวสิรินทร์รัชช์ หล่มวิสัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7509

นายทิพมาศ ใจแสวง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 7508

นางสุณีย์ แป้นการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 7507

นางสาวสุภาวดี แย้มบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 7507

นางสาวสุภาวดี หันตะคุ

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7510

นางสาวปัณฑารีย์ มูลพระยา

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7507

นายณัฐนนท์ จันทรศักดิ์

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7510

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร์

นางทองร้อย พันธ์ยาง
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8511

นายอรรถชัย เสนหอม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8511

นายสุธน มากระดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8511

นางพัชราวรรณ เสน่หา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวพุทธชาติ พร้อมลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวศิริมา ตรียัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาววิจิตรา มานะเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวดวงเพ็ญ โพธิสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ควง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8511

นางสาวจารุวรรณ จูเผื่อน

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 8511

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

นายสุเทพ ศรีวรกุล
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8501

นาวสาวมณีรัตน์ เหลือมพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุพัสตา นนกระโทก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุวิมล บุญจิตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นายจุฑา พิทักษ์พงษ์ไพศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาววรรณวิลัย พูลอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุธิดา อุณหเลขกะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวนลินี สุวรรณงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวนริษา แต้ตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวกมลทิพย์ รอดเรืองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวสุดา คลองข่อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8501

นางสาวศิราณี ศรีสืบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

นายนิวัฒน์ จุ่นสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8501

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

นางสาววงเดือน ทองย้อย
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวผ่องศรี ปิ่นเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวกัลยาณี มนัสทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวเนาวรัตน์ โชสนับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

นางประภัสสร นามวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวกนกกาญจน์ มะเฟือง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวปณีวรุณ สังข์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

นายรณสมรรถ รอดศรีจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8183

นางสาวจีรานันท์ ใจเอี่ยม

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 8183

สาขาวิชานิติศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร์

นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 8361

นางนงนุช จันทร์ควง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวลลิดา วุฒิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวสุจิตรา พุ่มไสว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวจิตตินันท์ สวดมาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8361

นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8361

นางทิพวรรณ ประเสริฐทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวอนัญญา จำปากะนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8361

นางสาวทิพรัตน์ วงษ์พรหม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8361

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นางสาวฉันทนา บุญประภาศรี
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8031

นายชยาพงศ์ เกษจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางธนวันต์ เจริญลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางพินรัฎ เตชะปัญญาวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวนิภาภัทร เพ็งมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์คำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวภาภัสกรณ มีเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางพรรณรินทร์ มีเครือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นายชาญกิต เขียวนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวญาณภา ทีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวณธนันต์ บุญแรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นางสาวณัฏชญาภัจ์ จินตนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

นายธีรพจน์ บุญศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8031

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางอาภรณ์ กิจมะโน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางสาวปานชนก ฉายเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางวรนิธิ์ สมุทรวนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

นางสาวจุฑามาศ จงศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8196

นางสาววิไลตา แก้วทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8196

นางสาวพรรทิพา เทศยิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8196

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

นางฉวีวรรณ แย้มหัตถา
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8041

นางจันทณา ภาชนะทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวอารีรัตน์ ถือธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวจรรยา พึ่งสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวสุธีมนต์ สุขรัตนฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวประภาพร วังเคียน

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8041

นางสาวประฤดา หิรัญวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8183

สาขาวิชารัฐศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์


หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางศิริจันทร์ กรุดเที่ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวกชพร จูฑะจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางรัญชนา สุริยะวิภาดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวอารีรัตน์ อินจ้อด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวนารถสุดา จิตจักร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8357

นางสาวพนารัตน์ เอมเอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8357

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์


หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางอมรวรรณ ผงทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริการชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 8048

นางพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางสาวมาราตี ชัยชนะเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางธัญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางนฤมล สำเภาเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางสาววศินี ปัญญาวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8048

นางสาวสุกัญญา ยังน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8048

นางสาวนุชนาฎ มีนพกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8048

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสุไรพร บรรเทาทุกข์
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8351

นางสาวณภัทร แก้วสะพาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8351

นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8351

นางศรีวิไล ปิ่นแหลม

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 8351

นายศตวรรษ เกษมสถาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8351

นายพีรภัส อินทรเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8351

นายพัชรพล ฤทธาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8351

นางสาวรุจิกร อินทรสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ 02 504 8351

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุจาภา รวยนิรันดร
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสมนึก สงวนตระกูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นายมนตรี ชะฏาแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสาวนพวรรณ ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นายสมพล เพิงระนัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสาวปัทมนันท์ อักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

นางสาวมาดีน่า อาโป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8191

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

งานเลขานุการกิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8036

นางนพมาศ ยะมะเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8036

นางนพศร หึนกระโทก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8036

นางสาวกาญจนา จันทร์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8036

นายชานนท์ ปึงเสียงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 8036

นายสิทธการย์ ตั้งสันทัศน์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 8036