งานบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

เป็นการบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

BLENDED LEARNING

กิจกรรมการเรียนรู่้ แผน ก3

BLENDED LEARNING

การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ แผน ก3

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เพื่อ...

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

.....

การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ

เป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผลการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)

การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อนักศึกษา จบการศึกษา

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร