ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ประกอบด้วย 5 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวรัชนี พลแสน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ติดต่อ 02 504 7525

งานวิเคราะห์และ
พัฒนาหลักสูตร

นางพิมพา สมใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7528

งานสารสนเทศและ
คลังหน่วยกิตหลักสูตร

นางสาวเชาวณี อ้นลำพูน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7529

งานวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร

นางสาวธนัญญา เฉลยผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7526

งานเอกสารและ
เผยแพร่หลักสูตร

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7527

งานธุรการ

นางสาวเกตสุดา
จันทร์ประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ติดต่อ 02 504 7539

นางสาวณัฏฐณิชชา เพชรบัวศักดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7528

นางสาวฐิติกา ถาวร

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7529

นางคนึงนิจ ณ นคร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 7538

นางสาววีระวรรณ์ เพ็งศรี

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7527

นางสาวอรวลัญช์ เสือแดง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7529

นางสาวนรารัตน์ กลัดทอง

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7528

นางสาวเบญจมาศ นนทรักษ์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7527