ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ประกอบด้วย 5 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาต่างๆ
ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี
– ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
– แก้ไข/เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร
– ประสานงาน รวบรวม จัดทำ และบริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
– วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรใหม่ก่อนเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
– จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย
– บันทึกข้อมูลหลักสูตรใหม่ในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO เสนอ สป.อว. เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร
– เวียนแจ้งและดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของหลักสูตรใหม่
– วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร และสภาวิชาการ
– จัดทำ แก้ไข ระเบียบ/ประกาศ /ข้อบังคับเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และให้บริการข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร
– ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

– สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
– ประสานงาน จัดทำข้อมูลและรวบรวมแบบส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อใช้แทนการจัดทำ มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีต่อ
สภาวิชาการ
– ประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ที่สำนักวิชาการรับผิดชอบ) ของหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ในเบื้องต้น
– ประสานงานการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
– ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะทำงานศึกษาข้อมูล
– ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะทำงาน
– บริการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการประเมินหลักสูตร
– จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย
– จัดทำ วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
– จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานรับผิดชอบงาน
– ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน
– ดำเนินการและเผยแพร่งานการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน
– งานพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของฝ่ายฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Internet และ Intranet ที่เป็นปัจจุบัน
– ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

– ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี
– งานควบรวมหลักสูตร
– ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
– ประสานงาน รวบรวม จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรเสนอผู้บริหารและสภาวิชาการ
– ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร
– จัดทำฐานข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร
– วิเคราะห์และตรวจร่างหลักสูตรปรับปรุงก่อนเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
– วิเคราะห์และตรวจการปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
– จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัย
– บันทึกข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO เสนอ สป.อว. เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
– เวียนแจ้งและดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรฉบับปรับปรุง
– จัดทำ แก้ไข ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
– ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และให้บริการข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร
– ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

– จัดทำและเผยแพร่เอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
แก่นักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ
– จัดแปลหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
– จัดทำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อเผยแพร่ทาง Internet และ Intranet
– รวบรวมมติที่ประชุมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
– รวบรวมรายชื่อ วัตถุประสงค์และคำอธิบายของชุดวิชา ทุกหลักสูตรทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีให้
เป็นปัจจุบัน
– รวบรวมข้อมูลการเรียกชื่อหลักสูตร ปริญญาและอักษรย่อหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีให้
เป็นปัจจุบัน
– บริการรวบรวม/ค้นคว้าเอกสารจากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้บริการค้นคว้า
และตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรแก่สาขาวิชาและหน่วยงานอื่นๆ
– ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

– มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ 
– แยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ
– รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตรากำลัง
– รวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– จัดทำบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์
– ประสานงานการผลิตและสำเนาเอกสาร
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่ายฯ

โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวรัชนี พลแสน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ติดต่อ 02 504 7525

งานพัฒนาหลักสูตร

นางพิมพา สมใจ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7528

งานสารสนเทศและประเมินหลักสูตร

นางสาวเชาวณี อ้นลำพูน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7529

งานปรับปรุงหลักสูตร

นางสาวธนัญญา เฉลยผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7526

งานเอกสารหลักสูตร

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7527

งานธุรการ

นางสาวเกตสุดา
จันทร์ประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ติดต่อ 02 504 7539

นางสาวณัฏฐณิชชา เพชรบัวศักดิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7528

นางสาวฐิติกา ถาวร

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7529

นางคนึงนิจ ณ นคร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ติดต่อ 02 504 7538

นางสาววีระวรรณ์ เพ็งศรี

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7527

นางสาวอรวลัญช์ เสือแดง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7529

นางสาวเบญจมาศ นนทรักษ์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7527