ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

ประกอบด้วย 4 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

สุมิตรา_2

นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์

หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานบริหาร
การอบรมนักศึกษา

นางสาวเพียงโสม เพียรพานิช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานพัฒนาสื่อ
การอบรมนักศึกษา

นายชวนิจ วงศ์จรรยา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานประเมินผล
และพัฒนาการอบรม

นางนุชนารถ คงหมื่นไวย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานธุรการ

นางสาวปนัดดา สาระยิ่ง

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

นางนิลาวรรณ นาคะสันต์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายสุวิจักษ์ ไขกลางดอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ติดต่อ 02 504 7531-4

นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สุทธิวงศ์

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายวุฒิ ใจแสวง

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายปติภาณ ท่าอิฐ

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายสุวิน ศิริมงคล

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7531-4