ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

ประกอบด้วย 4 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาให้นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดวิทยากร และเจ้าหน้าที่ การจัดทำคำสั่งให้บุคลากรไปปฏิบัติราชการในการจัดอบรม จัดเตรียมสถานที่อบรมทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำเงินยืมสำรองจ่าย
ที่ใช้ในการอบรม จัดส่งจดหมายแจ้งนักศึกษาให้เข้ารับการอบรม และตอบคำถามนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของการอบรม

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน สนับสนุนในการจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการอบรม จัดทำคู่มือสำหรับวิทยากร ผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม รวมทั้งจัดซื้อจัดหาสื่อต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในการอบรมนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรมทั้งระบบการจัดอบรม วิทยากร การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการอบรม รวมทั้งวิเคราะห์ วิจัยในเนื้องานที่เกี่ยวข้อง

– มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ 
– แยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ
– รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตรากำลัง
– รวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– จัดทำบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์
– ประสานงานการผลิตและสำเนาเอกสาร
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่ายฯ

โครงสร้างการบริหารงาน

สุมิตรา_2

นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์

หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานบริหาร
การอบรมนักศึกษา

นางสาวเพียงโสม เพียรพานิช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานพัฒนาสื่อ
การอบรมนักศึกษา

นายชวนิจ วงศ์จรรยา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานประเมินผล
และพัฒนาการอบรม

นางนุชนารถ คงหมื่นไวย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

งานธุรการ

นางสาวปนัดดา สาระยิ่ง

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

นางนิลาวรรณ นาคะสันต์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายสุวิจักษ์ ไขกลางดอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ติดต่อ 02 504 7531-4

นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สุทธิวงศ์

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายวุฒิ ใจแสวง

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายปติภาณ ท่าอิฐ

พนักงานธุรการ
ติดต่อ 02 504 7531-4

นายสุวิน ศิริมงคล

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7531-4