ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมเสมือนจริง

ประกอบด้วย 4 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

สุมิตรา_2

นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์

หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมเสมือนจริง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 02 504 7530
sumitra.vij@stou.ac.th

งานบริหารการอบรม
นักศึกษา

นางสาวเพียงโสม เพียรพานิช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 02 504 7531
piangsom.pia@stou.ac.th

งานพัฒนากิจกรรมเสมือนจริง
และสื่อการอบรม

นายชวนิจ วงศ์จรรยา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 02 504 7533
chavanit.won@stou.ac.th

งานสารสนเทศการประเมินผล
นักศึกษา

-

อยู่ระหว่างการทดแทนอัตรา

งานธุรการ

นางสาวปนัดดา สาระยิ่ง

พนักงานธุรการ
โทร. 02 504 7535
panadda.sar@stou.ac.th

นายสุวิน ศิริมงคล

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02 504 7534
suwin.sir@stou.ac.th

นายสุวิจักษ์ ไขกลางดอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 02 504 7534
suwichak.kai@stou.ac.th

นางสาวกุลธิดา อินทเจริญศานต์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02 504 7535
kulthida.int@stou.ac.th

นางสาวอลิษา บุญธรรม
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02 504 7532
alisa.bun@stou.ac.th

นายชยุตพงศ์ ปานะโปย
นักวิชาการศึกษา
โทร. 02 504 7534
chayutpong.pan@stou.ac.th