ฝ่ายตำรา

Slide One

หนังสือและวารสารต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Slide One
Slide Two

ผลงานที่ผ่านมาของสำนักวิชาการ

Slide Two
ย้อนกลับ
หน้าต่อไป
สำนักงานวิชาการ

ฝ่ายตำรา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 4 งาน คือ

– มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ
– แยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ
– รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตรากำลัง
– รวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– จัดทำบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์
– ประสานงานการผลิตและสำเนาเอกสาร
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่ายฯ

 1. ประสานงานการส่งเสริมการแต่งตำรา
  – จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา
  – ประสานงานการตรวจเค้าโครงย่องานตำรา และการตรวจคุณภาพงานตำรา
  – ประสานงานการจัดทำสัญญาส่งเสริมการแต่งตำราและสัญญาโอนลิขสิทธิ์
  – ประสานงานการรายงานความก้าวหน้าในการแต่งตำรา
  – เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้แต่งตำราผู้ตรวจเค้าโครงย่องานตำราและผู้ตรวจคุณภาพงานตำรา
  – ประสานงานการจัดพิมพ์และเผยแพร่งานตำรา
 1. ประสานงานการจัดทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  – ประสานงานการตรวจคุณภาพบทความทางวิชาการ
  – ประสานงานการจัดพิมพ์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  – เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ตรวจคุณภาพบทความ
  – ประสานงานการเผยแพร่วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
 1. ประสานงานการขออนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 1. ประสานงานการกำกับ ติดตาม การผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
  – ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5
  – ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละภาคการศึกษา
  – เร่งรัดผู้ผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาที่มีความล่าช้า
  – รวบรวมและสรุปข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
  – ตรวจสอบภาระงานการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาของคณาจารย์
 1. ประสานงานการจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
  – ขออนุญาตต้นสังกัดกรณีคณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
  – เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีคณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
  – จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ในการจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
 1. ประสานงานการจัดซื้อหนังสือทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายและราคาหนังสือ
  – ตรวจสอบแหล่งงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ
  – สั่งซื้อหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – ตรวจรับหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – แจ้งผลการจัดซื้อหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
 1. ประสานงานการเบิกจ่ายเงินรางวัลในการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรางวัลการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณการจัดทำเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติม (Supplement)
 1. ประสานงานการพัฒนา กำกับ ติดตาม แนะนำ การใช้ระบบฐานข้อมูลภายใต้ http://school.stou.ac.th/ หัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลการติดตามการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา”
  – ฐานข้อมูลการติดตาม รายงานความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระงานคณาจารย์การผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระหน้าที่ในคณะกรรมการการผลิตและปรับปรุงชุดวิชาของคณาจารย์
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระงานเลขานุการชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปสืบค้นภาระงานคณาจารย์ (สรุปปริมาณ)
  – ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลหน่วยการสอน
  – ฐานข้อมูลประวัติชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการบูรณาการชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการจัดทำ มคอ. 3 และ 5
  – ข้อมูลกลางรายชื่อคณาจารย์เพื่อการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการจัดเก็บ สืนค้น ระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุม
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานส่งเสริมการแต่งตำรา
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลมติสภาวิชาการ
 3. จัดทำข้อมูลกลางทะเบียนชุดวิชา (โปรแกรม SJ) ในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวณัฏฐณิชชา เพชรบัวศักดิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตำรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7528

งานธุรการ

นางสาวชนิดาภา
อุ่นสำราญ

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7521
Chanidapa.aun@stou.ac.th

งานส่งเสริมการแต่งตำรา
และการจัดทำวารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช

ยอดชาย_2inch

นายยอดชาย สายสอน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7523
Yoadchai.sai@stou.ac.th

งานสนับสนุน
การบริหารและการผลิตชุดวิชา

นางสาวบุญญิสา
สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7522
Boonyisa.suk@stou.ac.th

งานสารสนเทศ และฐานข้อมูล
ทะเบียนชุดวิชา

นางสาวกนิษฐา คุ้มได้อยู่

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02-504-7524
Karnitta@stou.ac.th

นางสาว....

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7521

8iz8Eozip

นายณัฐนนท์ จันทรศักดิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7523
..............@stou.ac.th

นางสาวชนิดาภา
อุ่นสำราญ

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7521

นาย.....

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02-504-7524
.....@stou.ac.th

*งานตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมของทางสำนักวิชาการ

งานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวิชาการเพื่อรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น และต่อไปในภายภาคหน้าทางมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทางออนไลน์ให้มากขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ของสภาวะโรคติดต่อโควิด-19 (COVID-19) ตามระเบียบ

โครงสร้างการบริหารงาน

ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

หัวหน้าฝ่ายตำรา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ติดต่อ 02 504 7520

 

                    งานสนับสนุนการบริหารและ                                                           งานธุรการ                                                          งานสารสนเทศและฐานข้อมูล                     งานส่งเสริมการแต่งตำราและวารสาร

                               การผลิตชุดวิชา                                                                                                                                                                  ทะเบียนชุดวิชา                                                  สุโขทัยธรรมาธิราช

               นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์                                              นางสาวชนิดาภา อุ่นสำราญ                                            นางสาวกนิษฐา คุ้มได้อยู่                                       นายยอดชาย สายสอน

                นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                          นักวิชาการศึกษา                                                       นักวิชาการศึกษา                                         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                      ติดต่อ 02 504 7522                                                             ติดต่อ 02 504 7521                                                 ติดต่อ 02 504 7524                                            ติดต่อ 02 504 7523