ฝ่ายตำรา

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย 5 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ
– แยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ
– รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตรากำลัง
– รวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– จัดทำบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์
– ประสานงานการผลิตและสำเนาเอกสาร
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่ายฯ

 1. ประสานงานการส่งเสริมการแต่งตำรา
  – จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา
  – ประสานงานการตรวจเค้าโครงย่องานตำรา และการตรวจคุณภาพงานตำรา
  – ประสานงานการจัดทำสัญญาส่งเสริมการแต่งตำราและสัญญาโอนลิขสิทธิ์
  – ประสานงานการรายงานความก้าวหน้าในการแต่งตำรา
  – เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้แต่งตำราผู้ตรวจเค้าโครงย่องานตำราและผู้ตรวจคุณภาพงานตำรา
  – ประสานงานการจัดพิมพ์และเผยแพร่งานตำรา
 1. ประสานงานการจัดทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  – ประสานงานการตรวจคุณภาพบทความทางวิชาการ
  – ประสานงานการจัดพิมพ์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  – เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ตรวจคุณภาพบทความ

– ประสานงานการเผยแพร่และจัดจำหน่ายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

 1. ประสานงานการขออนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 1. ประสานงานการกำกับ ติดตาม การผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
  – ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5
  – ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละภาคการศึกษา
  – เร่งรัดผู้ผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาที่มีความล่าช้า
  – รวบรวมและสรุปข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
  – ตรวจสอบภาระงานการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาของคณาจารย์
 1. ประสานงานการจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
  – ขออนุญาตต้นสังกัดกรณีคณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
  – เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีคณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
  – จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ในการจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
 1. ประสานงานการจัดซื้อหนังสือทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายและราคาหนังสือ
  – ตรวจสอบแหล่งงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ
  – สั่งซื้อหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – ตรวจรับหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – แจ้งผลการจัดซื้อหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
 1. ประสานงานการเบิกจ่ายเงินรางวัลในการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรางวัลการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณการจัดทำเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติม (Supplement)
 1. ประสานงานการพัฒนา กำกับ ติดตาม แนะนำ การใช้ระบบฐานข้อมูลภายใต้ http://school.stou.ac.th/ หัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลการติดตามการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา”
  – ฐานข้อมูลการติดตาม รายงานความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระงานคณาจารย์การผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระหน้าที่ในคณะกรรมการการผลิตและปรับปรุงชุดวิชาของคณาจารย์
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระงานเลขานุการชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปสืบค้นภาระงานคณาจารย์ (สรุปปริมาณ)
  – ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลหน่วยการสอน
  – ฐานข้อมูลประวัติชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการบูรณาการชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการจัดทำ มคอ. 3 และ 5
  – ข้อมูลกลางรายชื่อคณาจารย์เพื่อการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการจัดเก็บ สืนค้น ระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุม
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานส่งเสริมการแต่งตำรา
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลมติสภาวิชาการ
 3. จัดทำข้อมูลกลางทะเบียนชุดวิชา (โปรแกรม SJ) ในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 1. ประสานงานการจัดเตรียมระบบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – เสนอสภาวิชาการขออนุมัติจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – ออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – เตรียมระบบลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา
  – เปิดระบบลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา
  – ส่งผลการจัดสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมให้นักศึกษา
  – ยืนยันและแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 และ 2
  – เสนอขออนุมัติรายชื่อวิทยากร
  เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
 1. ประสานงานการจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  เตรียมต้นฉบับเอกสารสำหรับวิทยากรและนักศึกษา
  ส่งต้นฉบับเอกสารสำหรับวิทยากรและนักศึกษา
  จัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์
  เผยแพร่เอกสารฉบับสมบูรณ์บนระบบสารสนเทศ
  ส่งไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์และสำเนาเอกสารสำหรับวิทยากรและนักศึกษา
 1. ประสานงานการดำเนินกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
  – ประเมิน ติดตาม และรายงานผลการจัดคะแนนกิจกรรมร่วมเรียนรู้  

* งานตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงาน

ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

หัวหน้าฝ่ายตำรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7520

งานธุรการ

นางสาวชนิดาภา อุ่นสำราญ


ติดต่อ 02 504 7521

งานส่งเสริมการเขียน
ทางวิชาการ

นางอรพินท์ ติรศิริกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7524

งานสนับสนุน
การผลิตชุดวิชา

นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7522

งานฐานข้อมูล
สนับสนุนงานวิชาการ

นายสุริยะ แสงจ้า

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7522

งานสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา*

ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7520

ยอดชาย_2inch

นายยอดชาย สายสอน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7521

นางสาววีนา เขาแก้ว

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02-504-7523

นางสาวกนิษฐา คุ้มได้อยู่

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02-504-7522

นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7522

นางสาวชนิดาภา อุ่นสำราญ

ติดต่อ 02-504-7521

*งานตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย