ฝ่ายตำรา

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย 5 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

* งานตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงาน

ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

หัวหน้าฝ่ายตำรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7520

งานธุรการ

นางสาวชนิดาภา อุ่นสำราญ


ติดต่อ 02 504 7521

งานส่งเสริมการเขียน
ทางวิชาการ

ยอดชาย_2inch

นายยอดชาย สายสอน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7523

งานสนับสนุน
การผลิตชุดวิชา

นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7522

งานฐานข้อมูล
สนับสนุนงานวิชาการ

นายสุริยะ แสงจ้า

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7524

งานสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา*

ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7520

นางสาวชนิดาภา อุ่นสำราญ

ติดต่อ 02-504-7521

นางสาวกนิษฐา คุ้มได้อยู่

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02-504-7524

นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7522

*งานตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย