ฝ่ายตำรา

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย 5 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ
– แยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ
– รับผิดชอบงานงบประมาณ อัตรากำลัง
– รวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
– จัดทำบัญชีควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์
– ประสานงานการผลิตและสำเนาเอกสาร
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่ายฯ

 1. ประสานงานการส่งเสริมการแต่งตำรา
  – จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา
  – ประสานงานการตรวจเค้าโครงย่องานตำรา และการตรวจคุณภาพงานตำรา
  – ประสานงานการจัดทำสัญญาส่งเสริมการแต่งตำราและสัญญาโอนลิขสิทธิ์
  – ประสานงานการรายงานความก้าวหน้าในการแต่งตำรา
  – เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้แต่งตำราผู้ตรวจเค้าโครงย่องานตำราและผู้ตรวจคุณภาพงานตำรา
  – ประสานงานการจัดพิมพ์และเผยแพร่งานตำรา
 1. ประสานงานการจัดทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  – ประสานงานการตรวจคุณภาพบทความทางวิชาการ
  – ประสานงานการจัดพิมพ์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  – เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ตรวจคุณภาพบทความ

– ประสานงานการเผยแพร่และจัดจำหน่ายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

 1. ประสานงานการขออนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 1. ประสานงานการกำกับ ติดตาม การผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
  – ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5
  – ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละภาคการศึกษา
  – เร่งรัดผู้ผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาที่มีความล่าช้า
  – รวบรวมและสรุปข้อมูลความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
  – ตรวจสอบภาระงานการผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาของคณาจารย์
 1. ประสานงานการจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
  – ขออนุญาตต้นสังกัดกรณีคณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
  – เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีคณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
  – จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ในการจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
 1. ประสานงานการจัดซื้อหนังสือทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายและราคาหนังสือ
  – ตรวจสอบแหล่งงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ
  – สั่งซื้อหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – ตรวจรับหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
  – แจ้งผลการจัดซื้อหนังสือที่ใช้ทดแทนการผลิตชุดวิชา
 1. ประสานงานการเบิกจ่ายเงินรางวัลในการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรางวัลการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณการจัดทำเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติม (Supplement)
 1. ประสานงานการพัฒนา กำกับ ติดตาม แนะนำ การใช้ระบบฐานข้อมูลภายใต้ http://school.stou.ac.th/ หัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลการติดตามการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา”
  – ฐานข้อมูลการติดตาม รายงานความก้าวหน้าการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระงานคณาจารย์การผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระหน้าที่ในคณะกรรมการการผลิตและปรับปรุงชุดวิชาของคณาจารย์
  – ฐานข้อมูลสรุปภาระงานเลขานุการชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลสรุปสืบค้นภาระงานคณาจารย์ (สรุปปริมาณ)
  – ฐานข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลหน่วยการสอน
  – ฐานข้อมูลประวัติชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการบูรณาการชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการจัดทำ มคอ. 3 และ 5
  – ข้อมูลกลางรายชื่อคณาจารย์เพื่อการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
  – ฐานข้อมูลการจัดเก็บ สืนค้น ระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุม
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานส่งเสริมการแต่งตำรา
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลมติสภาวิชาการ
 3. จัดทำข้อมูลกลางทะเบียนชุดวิชา (โปรแกรม SJ) ในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
 1. ประสานงานการจัดเตรียมระบบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – เสนอสภาวิชาการขออนุมัติจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – ออกแบบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  – เตรียมระบบลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา
  – เปิดระบบลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษา
  – ส่งผลการจัดสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมให้นักศึกษา
  – ยืนยันและแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 และ 2
  – เสนอขออนุมัติรายชื่อวิทยากร
  เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
 1. ประสานงานการจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  เตรียมต้นฉบับเอกสารสำหรับวิทยากรและนักศึกษา
  ส่งต้นฉบับเอกสารสำหรับวิทยากรและนักศึกษา
  จัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์
  เผยแพร่เอกสารฉบับสมบูรณ์บนระบบสารสนเทศ
  ส่งไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์และสำเนาเอกสารสำหรับวิทยากรและนักศึกษา
 1. ประสานงานการดำเนินกิจกรรมร่วมเรียนรู้
  จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
  – ประเมิน ติดตาม และรายงานผลการจัดคะแนนกิจกรรมร่วมเรียนรู้  

* งานตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงาน

ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

หัวหน้าฝ่ายตำรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7520

งานธุรการ

นางสาวชนิดาภา อุ่นสำราญ


ติดต่อ 02 504 7521

งานส่งเสริมการเขียน
ทางวิชาการ

ยอดชาย_2inch

นายยอดชาย สายสอน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7523

งานสนับสนุน
การผลิตชุดวิชา

นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02 504 7522

งานฐานข้อมูล
สนับสนุนงานวิชาการ

นายสุริยะ แสงจ้า

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7524

งานสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา*

ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7520

นางสาวชนิดาภา อุ่นสำราญ

ติดต่อ 02-504-7521

นางสาวกนิษฐา คุ้มได้อยู่

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02-504-7524

นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดต่อ 02-504-7522

*งานตามนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย