งานบริการคณาจารย์ และบุคลากร

เป็นการบริการ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตร

เพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตร

การอบรม ประชุม สัมมนา

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการในระบบการศึกษาทางไกล

การอบรม ประชุม สัมมนา

การแต่งตำรา/ การผลิตชุดวิชา

ส่งเสริมการเขียนงานทางวิชาการ
และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ

การแต่งตำรา/ การผลิตชุดวิชา

CLICK HERE

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช​

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
20643574_1077698352360126_5258534618109409694_o

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต​

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต​

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ​​

เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ​​

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ​​