การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

     การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการที่นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างการอบรม ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

     เป็นกิจกรรมที่สร้างจากเนื้อหาวิชาของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ช่วยให้บัณฑิตรู้จักวิธีการทำงาน ร่วมกัน วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเข้าสังคม การสร้างเจตคติในระดับความสำนึก และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของบัณฑิตทุกสาขาวิชา
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการอบรมต้องเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมกลางในลักษณะเดียวกัน 

     เป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่แต่ละสาขาวิชาสร้างขึ้นจากเนื้อหาวิชาของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละชุดวิชา กิจกรรมเฉพาะสาขาวิชาจะเน้นประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ

      ดังนั้นนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพแตกต่างกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรมฯ

แนวปฏิบัติในการเข้ารับการอบรม

1. การตอบรับเพื่อเข้ารับการอบรม สามารถตอบรับผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
   1.1 ตอบรับผ่านแบบแสดงความจำนง ซึ่งจะแนบไปพร้อมกับจดหมายแจ้งกำหนดการอบรมฯ
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบแสดงความจำนงให้ครบถ้วน พร้อมส่งกลับมายังสำนักวิชาการโดยผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือโทรสาร (02-503-3563)

1.2 ตอบรับผ่านทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th หรือ www.มสธ.ศึกษา.ไทย 
*** นักศึกษาสามารถตอบรับเพื่อเข้ารับการอบรมฯ ตามแนวปฏิบัติ 1.1 (ตอบรับผ่านแบบแสดงความจำนง) หรือ 1.2 (ตอบรับผ่านทางเว็บไซต์) โดยเลือกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง

1.3 เมื่อนักศึกษาตอบรับการอบรมฯ ตามแนวปฏิบัติข้างต้นแล้ว ให้นักศึกษามาเข้ารับการอบรมฯ ตามกำหนดการที่ตอบรับ

1.4 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมฯ ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดได้ ให้นักศึกษาติดต่อมายังฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
1.4.1 โทรศัพท์ 02-504-7531-4
1.4.2 โทรสาร 02-503-3563
1.4.3 E-mail pt.aaoffice@stou.ac.th

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง 1.4.2 (โทรสาร) หรือ 1.4.3 (E-mail) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนช่วงการอบรมฯ ดังนี้
– พิจารณาตามลำดับก่อนหลังของการส่งเรื่องมายังสำนักวิชาการ และ
– พิจารณาตามเหตุผลความจำเป็นของการขอเลื่อนช่วงการอบรมฯ

โดยที่สำนักวิชาการจะพิจารณาเลื่อนช่วงการอบรมฯ ให้ได้เฉพาะชุดวิชาที่มีการจัดอบรมฯ มากกว่า 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
(่ไม่สามารถเลื่อนช่วงการอบรมฯ ให้ได้ในชุดวิชาที่มีการจัดอบรมฯ เพียงครั้งเดียวในแต่ละภาคการศึกษา)
*** เนื่องจากชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนั้นการประเมินผลการสอบนักศึกษาจะต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

2.1 นักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพก่อนไปเข้ารับการอบรม เพื่อนำสาระความรู้จากเอกสารการสอนไปใช้ในการทำกิจกรรม

2.2 นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้แสดงตนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรมฯ

2.3 ระหว่างการอบรมนักศึกษาทุกท่านต้องแต่งกายสุภาพ (แต่งกายเหมือนเข้าสอบในสนามสอบ)

2.4 ของใช้ส่วนตัวที่ควรนำติดตัวไปด้วย ได้แก่
– เสื้อผ้า
– แปรงสีฟัน และยาสีฟัน
– เสื้อกันหนาว (โดยขึ้นอยู่กับฤดูกาล และสำหรับนักศึกษาที่แพ้อากาศเย็น เนื่องจากห้องประชุม และห้องพักเป็นห้องปรับอากาศ)
– เครื่องเขียน 
– ยา (สำหรับผู้มีโรคประจำตัว)

3.1 รายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว ระหว่างเวลา 7.30 – 10.30 น.

3.2 เตรียมเอกสารในข้อ 2.2 สำหรับใช้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว จากนั้นปฏิบัติตามข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.2 ดังนี้

     3.2.1 กรณีรับรายงานตัวทางเอกสาร  ให้นักศึกษายื่นเอกสารในข้อ 2.2 พร้อมแจ้งภูมิลำเนา (จังหวัด) ที่แจ้งข้อมูลกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
     3.2.2 กรณีรับรายงานตัวผ่านระบบคอมพิวเตอร์  ให้นักศึกษายื่นเอกสารในข้อ 2.2 ต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
*** รูปแบบการรับรายงานตัว (ทางเอกสาร หรือ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนการรับรายงานตัว

3.3 หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษารับเอกสารจากเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว เช่น ป้ายชื่อ หนังสือเพลง ตารางการอบรมฯ เป็นต้น

3.4 ชำระเงินค่าอบรมฯ (ค่าอาหาร และที่พัก) ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง พร้อมรับทราบหมายเลขห้องพักจากเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าพัก

3.5 พร้อมเข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อเริ่มทำกิจกรรมพิธีเปิด เวลา 10.30 น.