ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์

ประกอบด้วย 4 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
     – ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระดับปริญญาตรี
     – การประชุมเชิงปฏิบัติการ
     – การผลิตและการบริหารชุดวิชาระดับอุดมศึกษา
– การอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล

– จัดอบรมภาษาต่างประเทศ
– จัดการอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการอื่นๆ

– หน่วนบริหารทุนการศึกษา (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
     – ทุนระดับปริญญาโท/เอก ในต่างประเทศ
     – ทุนระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ
     – ทุนการศึกษาสมทบ ณ ต่างประเทศ
     – งานประสานทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
– หน่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี
– หน่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
     – ทุนการศึกษาฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว (สำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย)

โครงสร้างการบริหารงาน

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ติดต่อ 02 504 7515

งานพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7515

งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

นางสุมิตรา นาวีวิตรผดุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7515

งานบริหารทุน

นางสาวคนึงนิจ สนามชวด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7515

งานธุรการ

นางสาวปัณฑารีย์ มูลพระยา

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7515

นางสุมิตรา นาวีวิตรผดุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7515

นางวรนุช เสรีวิวัฒนา

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางวรนุช เสรีวิวัฒนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7515

นางสาวศศิวิมล จุฑานนท์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางสาวศศิวิมล จุฑานนท์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางสุมิตรา นาวีวิตรผดุง

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18