ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์

ประกอบด้วย 4 งาน โดยแต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ติดต่อ 02 504 7515

งานพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7515

งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ

นางสุมิตรา นาวีวิตรผดุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7515

งานบริหารทุน

นางสาวคนึงนิจ สนามชวด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ติดต่อ 02 504 7515

งานธุรการ

นางสาวปัณฑารีย์ มูลพระยา

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7515

นางสุมิตรา นาวีวิตรผดุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7515

นางวรนุช เสรีวิวัฒนา

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางวรนุช เสรีวิวัฒนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ติดต่อ 02 504 7515

นางสาวศศิวิมล จุฑานนท์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางสาวศศิวิมล จุฑานนท์

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18

นางสุมิตรา นาวีวิตรผดุง

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ 02 504 7516-18