Bundit STOU

สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา 2558

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ผลการสำรวจ
   ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2558
มีการส่งแบบสอบถามออกจำนวน 11,936 ฉบับ

ภาพรวมจำนวน ตอบกลับ 2,670 ฉบับ
ตอบกลับ 22.37%
ระดับปริญญาตรี ตอบกลับ 2,560 ฉบับ
ตอบกลับ 22.38%
ระดับปริญญาโท จำนวน 109 ฉบับ
ตอบกลับ 22.06%
ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ฉบับ
ตอบกลับ 20%

แยกตามสาขาวิชา

ศิลปศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 989 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 214 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.64

วิทยาการจัดการ

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 4,109 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 968 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.56

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,138 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 190 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 16.70

มนุษยนิเวศศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 439 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.93

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,026 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 27.10

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 279 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 47 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 16.85

ศึกษาศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,213 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 281 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.17

นิติศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,486 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 268 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 18.03

เศรษฐศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 86 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.09

รัฐศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 845 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 202 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.91

นิเทศศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 293 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 65 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.18

พยาบาลศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 33 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33.33

ความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ 7) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
ในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องรับทราบภาพสะท้อน
จากผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้ตรงตาม
ความต้องการ ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช