หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตร

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดย สป.อว.

มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

โดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธารกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565

โดย รศ.ดร..บวร ปภัสราทร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต กมอ.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
1. เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. เรื่อง หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

คำชี้แจงเพื่มเติมเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

(ประเด็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและประสบการณ์ในการทำวิจัย)

คำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

(ประเด็นคุณสมบัติอาจารย์ สาขาวิชาสัมพันธ์ และประสบการณ์ด้านการทำวิจัย)

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2553

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2553

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัล สำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ทักษะที่พึงประสงค์

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัลและท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566

การจัดทำหลักสูตร การเสนอหลักสูตร และการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

นิยามหลักสูตรปรับปรุง

ที่มา : แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเล่ม "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548" ของสกอ.

แนวปฏิบัติจากกระทรวงการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา

มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

คู่มือ ASean University Network Quality Assurance (Guide to AUN-QA Assessment At Programme Level Version 4.0)

(มสธ. คาดว่าจะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2565)

คู่มือ Asean University Network Quality Assurance Version 3.0

(สำหรับปีการศึกษา 2563-2564)

การเปิดปิดหลักสูตรและการรับรองคุณวุฒิ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

แนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

การเทียบโอนผลการเรียน

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

การกำหนดตำแหน่งและผลงานทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาาำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียงเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไแล้ว พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

คลังหน่วยกิต

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

สรุปการประชุมสัมมนา

สัมมนาเชิงนโยบายด้านวิชาการ เรื่อง การดำเนินงานจัดการศึกษาแบบคลังหน่วยกิต

เอกสารประกอบ

สัมมนาเชิงนโยบายด้านวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระะบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

การจัดการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542

แนวปฏิบัติ

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พิมพ์เมื่อ กรกรฎาคม 2560

ประกาศคุรุสภา

ประกาศคุรุสภา

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยการรับรองความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โดยการเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 77/2559

เรื่อง การับรองปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) ของสถาบันการอาชีวศึกษา หรือประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 76/2559

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 75/2559

เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 1/2555

เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 33/2549

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชีและประกาศนียบัตรทางการบัญชีและรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพการพยาบาล

ข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560

หลักสูตรด้านทุจริต