หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตร

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
     พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2553

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดย สป.อว.

มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

โดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธารกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

Nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong!

โดย รศ.ดร..บวร ปภัสราทร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต กมอ.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
1. เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. เรื่อง หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

คำชี้แจงเพื่มเติมเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

(ประเด็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและประสบการณ์ในการทำวิจัย)

คำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

(ประเด็นคุณสมบัติอาจารย์ สาขาวิชาสัมพันธ์ และประสบการณ์ด้านการทำวิจัย)

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2553

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2553

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
     พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2552

การจัดทำหลักสูตร การเสนอหลักสูตร และการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ ASean University Network Quality Assurance (Guide to AUN-QA Assessment At Programme Level Version 4.0)

(มสธ. คาดว่าจะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2565)

คู่มือ Asean University Network Quality Assurance Version 3.0

(สำหรับปีการศึกษา 2563-2564)

การเปิดปิดหลักสูตรและการรับรองคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

แนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย

ว่าด้วย การเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

การเทียบโอนผลการเรียน

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

การกำหนดตำแหน่งและผลงานทางวิชาการ

คลังหน่วยกิต

สรุปการประชุมสัมมนา

สัมมนาเชิงนโยบายด้านวิชาการ เรื่องการดำเนินงานจัดการศึกษาแบบคลังหน่วยกิต

เอกสารประกอบ

สัมมนาเชิงนโยบายด้านวิชาการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานระะบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

การจัดการศึกษา

แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
     พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560

ประกาศคุรุสภา

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยการรับรองความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โดยการเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 77/2559

เรื่อง การับรองปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) ของสถาบันการอาชีวศึกษา หรือประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 76/2559

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 75/2559

เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 1/2555

เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 33/2549

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชีและประกาศนียบัตรทางการบัญชีและรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพการพยาบาล

ข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560

หลักสูตรด้านทุจริต