หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตร

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
     พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2553

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2553

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2553

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
1. เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. เรื่อง หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

คำชี้แจงเพื่มเติมเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

(ประเด็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและประสบการณ์ในการทำวิจัย)

คำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

(ประเด็นคุณสมบัติอาจารย์ สาขาวิชาสัมพันธ์ และประสบการณ์ด้านการทำวิจัย)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
     พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2552

การจัดทำหลักสูตร การเสนอหลักสูตร และการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

การเปิดปิดหลักสูตรและการรับรองคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

แนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย

ว่าด้วย การเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

คลังหน่วยกิต

สรุปการประชุมสัมมนา

สัมมนาเชิงนโยบายด้านวิชาการ เรื่องการดำเนินงานจัดการศึกษาแบบคลังหน่วยกิต

เอกสารประกอบ

สัมมนาเชิงนโยบายด้านวิชาการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานระะบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

การจัดการศึกษา

แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

     จัดทำโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
     พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560

ประกาศคุรุสภา

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยการรับรองความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การขยายเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โดยการเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 77/2559

เรื่อง การับรองปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) ของสถาบันการอาชีวศึกษา หรือประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 76/2559

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 75/2559

เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 1/2555

เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 33/2549

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชีและประกาศนียบัตรทางการบัญชีและรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพการพยาบาล

ข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560

หลักสูตรด้านทุจริต