Bundit STOU

สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา 2562

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ผลการสำรวจ
   ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2562
มีการส่งแบบสอบถามออกจำนวน7,816 ฉบับ

ภาพรวมจำนวน ตอบกลับ 1,715 ฉบับ
ตอบกลับ 21.94%
ระดับปริญญาตรี ตอบกลับ 1,460 ฉบับ
ตอบกลับ 21.63%
ระดับประกาศนียบัตร ตอบกลับ 33 ฉบับ
ตอบกลับ 20.25%
ระดับปริญญาโท จำนวน 219 ฉบับ
ตอบกลับ 25.03%
ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ฉบับ
ตอบกลับ 10.71%

แยกตามสาขาวิชา

ศิลปศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 633 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 140 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.12

วิทยาการจัดการ

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,992 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 484 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.30

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 737 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 126 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.10

มนุษยนิเวศศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 253 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 67 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.48

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 721 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 169 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.44

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 180 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 36 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.00

ศึกษาศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,577 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 387 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.54

นิติศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 1,054 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 164 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 15.56

เศรษฐศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 69 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 16 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.19

รัฐศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 398 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 81 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.35

นิเทศศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 173 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 38 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 21.97

พยาบาลศาสตร์

จัดส่งแบบสอบถาม จำนวน 29 ฉบับ
ตอบกลับ จำนวน 7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.14

ความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ 3) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ 7) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
ในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องรับทราบภาพสะท้อน
จากผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้ตรงตาม
ความต้องการ ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช