สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2
เลขที่ 9/9 หมู่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

สำนักงานเลขานุการ
โทร. 0 2504 7506 – 13

ฝ่ายตำรา
โทร. 0 2504 7502 – 24

ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
โทร. 0 2504 7517 – 19

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
โทร. 02 504 7525-29 และ 7538-39

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
โทร. 0 2504 7531 – 34

เปิดให้บริการ
ในวันจันทร์ - ศุกร์
เวลาราชการ 08.30-16.30 น.