ผลงานของบุคลากรสำนักวิชาการ

ผลงานวิจัยทางวิชาการของบุคลากรสำนักวิชาการ
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มสธ. พ.ศ.2555

เพิ่มเติม >>

คู่มือในการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิชาการ
1. คู่มือการปฏิบัติงานปรับปรุงหลักสูตร มสธ.
2. คู่มือการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศของ มสธ.
3. คู่มือการจัดทำ มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มสธ.

เพิ่มเติม >>

การจัดการความรู้
การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรของ มสธ.

เพิ่มเติม >>

ระะบบต่างๆ ทางวิชาการ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร มสธ. (Coming Soon)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เพิ่มเติม >>

การบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาการ

เพิ่มเติม >>

การประกันคุณภาพการศึกษา

เพิ่มเติม >>

โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้วยสื่อออนไลน์

เพิ่มเติม >>

คู่มือ

การจัดการความรู้ KM

โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

รางวัลชมเชย “โครงการพัฒนาระบบและกลไกลการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรของ มสธ.”
จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  เมื่อปี พ.ศ. 2554