ผลงานของบุคลากรสำนักวิชาการ

ผลงานวิจัยทางวิชาการของบุคลากรสำนักวิชาการ
1. การวิเคราะห์การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษากับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มสธ. พ.ศ.2555
3. เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รัชนี พลแสน
(ทุนอุุดหนุนการวิจัยสถาบัน มสธ. ประจำปี พ.ศ. 2556)
4. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2553 (เล่ม 1): รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2553
5. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2553 (เล่ม 2): รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2553
6. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2552 (เล่ม 1): รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2552
7. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2552 (เล่ม 2): รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2552
8. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2551 (ส่ง ก.พ.ร.): รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2551
9. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2551 (ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน มสธ. ประจำปี 2551): รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2551
10. เรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2 ปี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2548

เพิ่มเติม >>

คู่มือในการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิชาการ
1.คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา สำหรับผู้ใช้งาน
2.คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา สำหรับผู้ดูแลระบบ
3.คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร มสธ.
4. คู่มือการปรับปรุงหลักสูตร มสธ.
5.คู่มือผู้ดูแลระบบ การใช้เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูล การผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา เล่ม 1
6.คู่มือผู้ดูแลระบบ การใช้เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูล การผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา เล่ม 2
7.คู่มือการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศของ มสธ.
8.คู่มือการใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รัชนี พลแสน เผยแพร่เมื่อ ปี 2557

เพิ่มเติม >>

การจัดการความรู้
การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรของ มสธ.

เพิ่มเติม >>

ระะบบต่างๆ ทางวิชาการ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร มสธ. (Coming Soon)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เพิ่มเติม >>

การบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาการ

เพิ่มเติม >>

การประกันคุณภาพการศึกษา

เพิ่มเติม >>

โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้วยสื่อออนไลน์

เพิ่มเติม >>

งานวิจัย

คู่มือ

การจัดการความรู้ KM

โครงการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

รางวัลชมเชย “โครงการพัฒนาระบบและกลไกลการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรของ มสธ.”
จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  เมื่อปี พ.ศ. 2554