การจัดอบรม ประชุม สัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาและหลักสูตร

          ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้เกียรติบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาและหลักสูตร
          โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
          ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์
มีความรู้ ความเข้าใจในการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ต้องการ ทั้งระดับชุดวิชาและหลักสูตร
          ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 51 คน
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด (=4.80) และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
จากการสัมมนาอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.66)

...

.....
.....

.

.