การแสดงโขน

กิจกรรมเนื่องในโอการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี สำนักวิชาการร่วมงานกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “๔๑ ปี มสธ. ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลเพื่อสังคม” ในวันที่ 2-10 กันยายน 2562 โดยได้จัดการแสดงโขนของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ตอน ศึกกุมภกรรณ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ ประมวลภาพการแสดงโขน

Continue Readingการแสดงโขน

การบรรยายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เรื่อง การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์  ศรีอมรศักดิ์  ผุ้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์

Continue Readingการบรรยายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

การอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เรื่องการเขียนตำราให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์  อุยยานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี  ดำเนินการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์

Continue Readingการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย